Keski-Suomen Sukututkijat ry:n säännöt

1 §  Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä. 

2 §  Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on sukututkimuksen edistäminen Keski-Suomessa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää esitelmätilaisuuksia, järjestää kursseja, harjoittaa julkaisutoimintaa, hankkii sukututkimusmateriaalia ja on yhteistoiminnassa alan muiden yhdistysten kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräystä. 

Keski-Suomen Sukututkijat ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. 

3 §  Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistys kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä suullisesti tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

4 §  Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus voi asettaa määräämiinsä tehtäviin toimikuntia, joiden jäsenet se nimittää. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun hallituksen jäsenen ollessa läsnä.

5 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

6 §   Tilit 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on vuosikokouksessa valittu toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle 15. helmikuuta mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle 1. maaliskuuta mennessä.

 7 §  Kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. 

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostilla ja Kansallisarkiston Jyväskylän toimipaikassa tutkijoille varatun kahviotilan/ yhdistyksen ilmoitustaululla julkaistavalla ilmoituksella. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. esitetään edellisen hallituksen toimintakertomus, tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 8. päätetään jäsenmaksun suuruus
 9. vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 

8 §  Yhdistyksen purkaminen 

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat ja omaisuus luovutetaan Suomen Sukututkimusseura – Genealogiska Samfundet i Finland ry:lle tai sukututkimustoimintaa edistävään tarkoitukseen tavalla, jonka viimeinen kokous päättää.

Hyväksytty sääntömääräisessä vuosikokouksessa 30.3.2022